توان

                                                                                    توان

 

قواعد توان:

1-   در ضرب اعداد تواندار اگر پایهها مساوی و نماها مختلف باشند، یکی از پایه ها را نوشته و نماها را با هم جمع می کنیم.

 

 

2-   در ضرب اعداد تواندار اگر پایه ها مختلف و نماها مساوی باشند، یکی از نماها را نوشته و  پایه ها را در هم ضرب می کنیم.

 

 

3-   در ضرب اعداد تواندار اگر هم پایه و هم نماها مساوی باشند، به یکی از دو روش ففوق عمل می کنیم.

 

 

4-   در تقسیم اعداد تواندار اگر پایه ها مساوی و نماها مختلف باشند، یکی از پایه ها را نوشته و نماها را از هم کم می کنیم.

 

 

5-   در تقسیم اعداد تواندار اگر نماها مساوی و پایه ها مختلف باشند، یکی از نماها را نوشته و پایه هارا بر هم تقسیم میکنیم.

 

 

6-   در تقسیم اعداد تواندار اگر هم پایه و هم نماها مساوی باشند، به یکی ز دو روش فوق عمل میکنیم.

 

                                                                                                                                                                                      

 

 

نکته: برای تبدیل تقسیم دو عدد توان دار به ضرب کافی است توان اولی را نوشته و پس از تقسیم به ضرب علامت نمای دومین توان را قرینه کنیم.

 

 

 

                                                                               

       

 

 

 

 

 

 

مجموع و تفاضل اعداد تواندار: برخی از جمع هارا د ریاضی میتوان به ضرب تبدیل کرد به عنوان مثال 5+5+5=3×5 ، از این ویژگی برای جمع و تفریق اعداد تواندار استفاده میکنیم.

 

 

 

 

نکته: هر عدد منفی به توان فرد برسد ، حاصل منفی و هر عدد منفی به توان زوج برسد ، حاصل مثبت می شود.

 

 

 

 

نکته: اگر دو عدد تواندار مساوی دارای پایه های برابر باشند، می توان گفت نماهایشان نیز برابر است. در صورتی که پایه ها 1- ، 0 و 1 نباشند.

 

 

نکته: اگر دو عدد تواندار مساوی درای نماهای برابر با شند در صورتی که نماها عددی فرد باشند میتوان گفت: پایه ها مساویند و در صورتی که نماها زوج باشند ، میتوان گفت پایه ها یا برابرند یا قرینه ی یک دیگرند.

 

 

 

                                                 تمرینات بخش توان

 

1-   عدد 16 به توان شش ضرب در 50 به توان 17 یک عدد چند رمی است؟

 

 

 

2-   اگر 5 به توان χ مساوی با 10 باشد حاصل عبارت زیر را بدست آورید.

 

 

یک پنجم  به توان χ+1 =

 

 

 

/ 0 نظر / 1294 بازدید